1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
  1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
  2. Opdrachtnemer: Suez Partners BV.
  3. Opdracht c.q. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst van opdracht, waarbij Suez Partners BV zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

 

 1. Suez Partners BV is gevestigd in Amsterdam (NH) en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17105710

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Suez Partners BV en haar Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Suez Partners BV en Opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

 

 1. Suez Partners BV is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van bedrijfsadviseur, interim manager en het beroep van financieel adviseur uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin.

 

 1. Alle werkzaamheden die door Suez Partners BV worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Suez Partners BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

 

 1. Totstandkoming van een Overeenkomst heeft uitdrukkelijk niet tot gevolg dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen Suez Partners BV en Opdrachtgever. Suez Partners BV of de consultants werken zelfstandig en niet onder gezag van de Opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Suez Partners BV wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Suez Partners BV noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door Suez Partners BV noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Suez Partners BV in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Suez Partners BV overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Suez Partners BV gewenste vorm en wijze aan Suez Partners BV ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Suez Partners BV onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Suez Partners BV ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Suez Partners BV de opdracht heeft aanvaard of wanneer de Suez Partners BV is aangevangen met de Opdracht.

 

 1. Suez Partners BV bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) een verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in een schriftelijke opdrachtbevestiging/engagement letter (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Suez Partners BV zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Suez Partners BV het recht om dergelijke medewerkers te vervangen.

 

 1. Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en kan geschieden met onmiddellijke ingang. Bij geen opzegging worden in gang gezette opdrachten volledig afgerond. Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de wederpartij:
  – surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
  – in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend;
  – in liquidatie treedt of haar onderneming staakt;
  – niet in staat zal zijn aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen. Partijen zijn in zo’n geval niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de wederpartij heeft geleden.

 

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden voorafgaand aan aanvang van de opdracht, tenzij anders overeengekomen. Bij betaling achteraf dienen facturen binnen 7 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Suez Partners BV aan te wijzen bankrekening. Indien Suez Partners BV werkt op basis van voorschotten, kan op aanvraag een schriftelijke uitwerking van de werkzaamheden worden overlegd. Deze uitwerking kan gevraagd worden binnen een periode van maximaal twee maanden nadat de opdracht is beëindigd.

 

 1. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van een reden die Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft Suez Partners BV het recht alle tijdens de looptijd van deze overeenkomst aantoonbaar gemaakte kosten, ook die welke nog niet aan Opdrachtgever in rekening zijn gebracht, met onmiddellijke ingang te vorderen.

 

 1. Suez Partners BV behoudt nadrukkelijk het recht de werkzaamheden op te schorten indien onder het depot onvoldoende liquiditeiten beschikbaar voor de vergoeding voor haar werkzaamheden.

 

 1. Indien Suez Partners BV uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Suez Partners BV overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Suez Partners BV om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Suez Partners BV.

 

 1. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Suez Partners BV gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. Het honorarium van Suez Partners BV is exclusief onkosten van Suez Partners BV en exclusief declaraties van door Suez Partners BV ingeschakelde derden. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

 

 1. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de verplichting van Opdrachtgever niet op. Bij overschrijding van de onder dit artikel genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Suez Partners BV ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Suez Partners BV de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Suez Partners BV gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Suez Partners BV daartoe aanleiding geeft, is Suez Partners BV gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Suez Partners BV te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Suez Partners BV gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Suez Partners BV uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

 

 1. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Suez Partners BV voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Suez Partners BV, niet aan derden openbaren.

 

 1. Suez Partners BV behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, rekenmodellen en andere geestesproducten van Suez Partners BV, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Suez Partners BV toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Suez Partners BV zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Suez Partners BV kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Suez Partners BV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Suez Partners BV voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Suez Partners BV die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Suez Partners BV voor die schade aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Suez Partners BV in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen met een maximum van € 10.000,-, tenzij er aan de zijde van Suez Partners BV sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke beperking niet toestaat. Bij een Opdracht met een langere doorlooptijd dan een half jaar geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Suez Partners BV in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste 3 maanden heeft ontvangen, met een maximum van € 10.000,-

 

 1. Alle opdrachten van Opdrachtgever beschouwt Suez Partners BV als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

 

 1. Indien de uitvoering van een Opdracht meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon die niet aan Suez Partners BV verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Suez Partners BV aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Suez Partners BV niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

 

 1. Opdrachtgever zal Suez Partners BV vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die is ontstaan door het verkeerd dan wel niet toepassen van de adviezen op grond van de Overeenkomst. Voorts zal Opdrachtgever Suez Partners BV vrijwaren voor alle gevolgen in de breedste zin van de betekenis indien Opdrachtgever in staat van faillissement of surseance zal geraken.

 

 1. Niet alleen Suez Partners BV, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Suez Partners BV hebben verlaten. De bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.